Upcycling

Omdat we ons zeer bewust zijn van het belang van een duurzame samenleving, hebben we gezocht naar mogelijkheden om champost te gebruiken als grondstof voor een alternatieve energiebron. Door middel van onze Upcyclefabriek produceren we warmte uit biomassa en blijft er een hoogwaardige bodemverbeteraar over uit de gecomposteerde biomassa.

Wat is Upcycling?

Schematische weergave upcycling

Bij Upcycling passen we de bekende, robuuste en bewezen techniek van composteren toe. Daarbij worden lokale biomassa en andere laagwaardige organische reststromen met behulp van zuurstof afgebroken en omgezet.

Upcycling is een volledig gesloten systeem, waarbij alles inpandig plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot de 'standaard' methode, waarbij de compostering in de open lucht plaats vindt. 

Ook de opslag en de laad- en losfaciliteiten zijn binnen de fabriek, waar de lucht wordt afgezogen. Deze lucht wordt gebruikt als ventilatielucht in het composteringsproces zelf. De warmte die vrijkomt bij de compostering van de biomassa wordt gewonnen in de vorm van warme lucht of warm water van 70°C. Deze warmte wordt via een warmwaterkringloop gebruikt om tuinbouwkassen, woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen, zodat deze los van het gas kunnen.

Met de in Nederland beschikbare biomassa is jaarlijks een besparing van ongeveer 750 miljoen m3 aardgas mogelijk! 

Een ander voordeel van het composteren van de biomassa is dat de kwaliteit van de organische bodemverbeteraar die overblijft alleen maar groter wordt! Dit komt doordat geurcomponenten worden omgezet en het droge stofgehalte toeneemt. Hierdoor neemt de hoeveelheid bemestende stoffen per ton toe.

Upcycling zorgt voor unieke samenwerkingen tussen agro-sectoren: glastuinbouw, akkerbouw, intensieve veehouderij en champignonteelt alsmede met natuurbeheerders en groenvoorziening. Daarbij levert Upcycling een wezenlijke bijdrage aan de Kringlooplandbouw en de energietransitie.

Input voor Upcycling

De mogelijkheden zijn uitgebreid. Onder andere:

 • Champost
 • Planten- en gewasresten
 • Resthout
 • Dikke fractie koeienmest
 • Dikke fractie varkensmest
 • Natuurmaais

Upcycling fabriek 1

Output van upcycling

Warmte

De Upcyclinginstallatie kan geplaatst worden daar waar de vraag naar warmte is, zoals bij glastuinbouwbedrijven en warmtenetten, waardoor ook laagwaardige warmte een bijdrage kan leveren aan de energietransitie.Upcyclecompost

Biomassa

 • gecomposteerde biomassa die ingezet wordt als bodemverbeteraar;

 • bodemverbeteraar die CO2 in de bodem vastlegt;

 • bodemverbeteraar die erosie van de grond tegen gaat;

 • bodemverbeteraar die zorgt voor een betere waterhuishouding (minder gevoelig voor droogte en wateroverlast);

 • besparing op transportkilometers door volumevermindering, met behoud van bemestende mineralen.